Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Aanhangsel uitwerking WBTR Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – 1 juli 2021 ingegaan. Aanhangsel aan de vigerende statuten van het najaar 2018 Uitvaartvereniging Emmer Compascuum

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen. 
Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1 juli 2021 aan de WBTR voldoen.
Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten . Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.
Dientengevolge maken wij hier een aanhangsel dat – indien er een gang naar de notaris is – dit kan worden meegenomen in de wijzigingen.
 

Om aan de WBTR te voldoen wordt nader ingegaan op de volgende 9 onderwerpen:

1. Het bestuursmodel van de vereniging  
2. Regels die gelden voor aansprakelijkstelling 
3. Belang van de eigen organisatie voorop 
4. Regeling tegenstrijdig belang 
5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht 
6. Regeling ontstentenis en belet 
7. Bindende voordracht 
8. Raadgevende stem 
9. Ontslag van bestuurders van stichtingen (niet van toepassing)
 

1. Het bestuursmodel van de vereniging.

De vereniging kent een collegiaal bestuur. 
De praktijk is dat alle bestuursleden een gelijkwaardige stem hebben. 
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 
Dit is benoemd in statuten. (hebben wij toen samen voor gekozen). 
Gelet op de omvang van de vereniging is er geen behoefte aan een raad van toezicht.
 

2. Regels die gelden voor aansprakelijkstelling.

Om fraude te voorkomen gelden de volgende financiële afspraken binnen het bestuur. 
 
De penningmeester doet alle betalingen van alle bankrekeningen. Een andere bestuurder controleert maandelijks alle transacties en standen. De financiële administratie wordt jaarlijks – voorafgaande aan de ALV - gecontroleerd door de kascommissie die is ingesteld op of naar aanleiding van de ALV. 
Deze kascommissie doet verslag aan het bestuur en de ALV. Hiermee wordt voldaan aan behoorlijk bestuur. Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de organisatie waarvan bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen. Bestuurders nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico's door het nemen of opnemen van voorzieningen en/of het afsluiten van verzekeringen. 
Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega bestuurders hun taken en verplichtingen kunnen doen en dat het door medebestuurders gevoerde beleid niet tot risico's voor de vereniging leidt. 
Bestuurders vergaderen regelmatig en leggen onderling verantwoording af over de uitvoering van de taken. Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van bestuursleden in de notulen opgeschreven. 
Deze punten zijn allen opgenomen in de Statuten dan wel het Huishoudelijk reglement.
 

3. Belang van de eigen organisatie voorop.

Bestuurders zijn in staat ten alle tijden in het belang van de uitvaartvereniging Emmer Compascuum voorop te stellen en waar nodigte beslissen en elkaar – waar nodig – kritisch te bevragen.
 

4. Regeling tegenstrijdig belang.

Bestuurders met tegenstrijdige belangen nemen niet deel aan de beraadslagingen of besluitvorming met betrekking tot onderwerpen waar dat aan de orde is. Een bestuurder snapt zelf wanneer dit aan de orde is. 
Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de ALV. Deze regeling zal voor 1 juli 2026 in de statuten worden opgenomen.
 

5. Regeling begrenzing meervoudig stemrecht.

Dit is opgenomen in de statuten – elk lid, bestuur dan wel lid, heeft één stem.
 

6. Regeling ontstentenis en belet.

Ontstentenis en belet houdt in dat het bestuur afwezig is. Dit kan een tijdelijke afwezigheid zijn maar ook een afwezigheid voor altijd. Bijvoorbeeld als een bestuurder is overleden. Ontstentenis houdt in dat de bestuurder niet langer in functie is. Dit noemen wij gedefungeerd. 
In de statuten moet je opnemen hoe je dan gaat handelen. Ik zie zelf op dit moment geen zaken die van belang zijn, anders dan dat zich een ramp voltrekt dan wel het gehele land plat ligt vanwege een pandemie. Opstappen bestuur is beschreven in de statuten. Dan komt er een ALV en wordt er een nieuw bestuur gekozen. Voor dit punt zeg ik: indien het voorkomt – handel naar bevinden en wijsheid!
 

7. Bindende voordracht.

bestuursleden er maar 1 kandidaat is, er in de regel wordt besloten deze kandidaat als bestuurslid aan te stellen. Dit bindende karakter van de voordracht kan bij een vereniging door de ALV worden opgeheven door een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige, dan wel vertegenwoordigde leden.
Deze regeling zal voor 1 juli 2026 in de statuten worden opgenomen.
 

8. Raadgevende stem.

Op grond van de WBTR hebben bestuurders van verenigingen een raadgevende stem in de ALV. Daarmee kunnen bestuurders in de ALV hun visie geven op voorgenomen besluiten zodat daar rekening mee gehouden wordt. Wanneer bestuurders niet de kans krijgen of hebben hun advies te geven dan kan het besluit ongedaan gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor besluiten die buiten de ALV zijn genomen. 
In de statuten staan geen beperkingen voor de bestuurders. Alle bestuurders worden bij alle besluiten betrokken en kunnen advies geven, zowel in het bestuur als in de ALV.
 

9. Ontslag van bestuurders van stichtingen.

Aangezien de uitvaartvereniging Emmer Compascuum een vereniging is, is dit hier niet van toepassing.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit stuk is besproken in de bestuursvergadering van woensdag 7 september 2022 en goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden. 
Voor dit moment is volledig voldaan aan de gestelde regels en eisen die de WBTR een vereniging oplegt medio 2021. 
Voorop staat dat alle leden van het bestuur van de uitvaartverenging Emmer Compascuum met volledige inzet en eerlijkheid hun onbezoldigde werk doen – en elkaar steunen en zorgen dat de vereniging floreert. 
 
Emmer Compascuum, 7 September 2022 
Het bestuur van de uitvaartvereniging Emmer Compascuum 
 

Opsteller: mr Joke G. Verweij -voor UVEC – najaar 2022