Statuten

1
Statuten
2
STATUTEN
Artikel 1. Naam – Zetel – Duur.
1. De vereniging draagt de naam Uitvaartvereniging Emmer Compascuum en omstreken, hierna te noemen “”uitvaartvereniging”.
2. De vereniging is gevestigd te Emmen.
3. Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Emmen en omliggende gemeenten (Emmer Compascuum valt onder de gemeente Emmen).
Artikel 2. Doel.
1. Het doel en de grondslag van de vereniging is om op basis van vrijwilligheid en solidariteit een waardige uitvaart te verzorgen voor een lid. De uitvaart moet recht doen aan de levenswijze van de overledene.
2. Daarbij heeft de vereniging een lokaal karakter en wordt er gewerkt zonder winstbejag. De vereniging behaalt dit doel door te voorzien in:
a. Zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
b. Het beschikbaar stellen van personeel, aula, materiaal en andere benodigde zaken om de uitvaart mogelijk te maken;
c. Samenwerking met andere verenigingen en niet commerciële instellingen;
d. Het verzamelen van gelden om dit mogelijk te maken;
e. Een beleid te voeren dat recht doet aan het doel van de vereniging.
3. De vereniging beoogt NIET het maken van winst.
Artikel 3. Lidmaatschap.
1. De vereniging bestaat uit leden.
2. Lidmaatschap is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. Een leeftijd vanaf 18 (achttien ) jaar en woonachtig in het werkgebied;
b. Een lid jonger dan 18 jaar waarbij een ouder lid is en hem of haar aanmeldt;
c. Een lid jonger dan 18 jaar waarbij één ouder lid is geweest maar is overleden. Aanmelding is mogelijk met een bewijs van de wettelijk vertegenwoordiger dan wel voogd.
3. Aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
4. Het lidmaatschap gaat in na betaling van inschrijfgeld en contributie.
5. Overlijden van een lid dient gemeld te worden op telefoonnummer
0800-0242526.Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding is dit de wijze waarop er gehandeld dient te worden bij overlijden.
3
Artikel 4. Beëindigen lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van een lid;
b. Door opzegging van een lid;
c. Door opzegging door de vereniging;
2. Een lid kan opzeggen:
a. Schriftelijk;
b. Vóór 30 november van het lopende kalenderjaar;
c. Bij het bestuur van de vereniging.
Het lidmaatschap kent alleen kalenderjaren bij leven.
3. Het bestuur kan een lidmaatschap beëindigen indien:
a. Een lid handelt in strijd met de geldende regels (statuten);
b. Zijn verplichtingen (betalingen) niet nakomt.
Er worden twee aanmaningen gestuurd in het lopende jaar. Na 1 jaar niet betalen wordt het lidmaatschap beëindigd. (onder één jaar wordt verstaan en boekjaar).
c. Zich negatief uitlaat over de vereniging en haar bestuur.
Het bestuur dient dit schriftelijk met opgaaf van reden te melden.
Het royement gaat in op de dag van het besluit. De geroyeerde kan bezwaar aantekenen bij de Algemene Leden Vergadering.
Artikel 5. Bestuur.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. De ALV bepaalt het aantal bestuursleden. Altijd een oneven aantal.
2. De bestuursleden worden benoemd door de ALV voor een periode van 3 (drie) jaar en zijn daarna herkiesbaar voor drie jaar.
3. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld dat jaarlijks wordt bijgewerkt.
4. Bestuursleden zijn geen personeelslid en hebben geen commerciële belangen in dit taakveld. Ze werken belangeloos en onafhankelijk.
5. Het bestuur kiest uit haar midden een Dagelijks Bestuur (DB). In het DB hebben voorzitter, secretaris en penningmeester zitting.
6. Het DB bereidt bestuursvergaderingen voor en voert besluiten van de bestuursvergaderingen uit. Het voltallige bestuur beslist voor welke taken het DB mandaat heeft. Dit heeft tot doel efficiënt te kunnen besturen en uitvoeren.
7. Het bestuur kan voor elke vacature in het bestuur een voordracht maken met zo mogelijk twee namen.
Bestuursleden treden af als het rooster van aftreden dit aangeeft.
4
Artikel 6. Taken bestuur.
1. Het bestuur van de vereniging is belast met:
- Het besturen van de vereniging;
- De leiding van de vereniging;
- Het beheer van de vereniging;
- Het uitvoeren van de besluiten van de ALV;
- Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
- Het sluiten van overeenkomsten met derden:
- Het huren of verhuren van de aula. De aula is bezit van de Stichting.
- De Stichting is bekend onder nummer KvK: 41019412
MITS voor alle belangrijke zaken toestemming is verkregen van de ALV dan wel het voltallige bestuur akkoord is.
2. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen dienen tenminste de helft van de leden aanwezig te zijn.
3. Zaken waarover gestemd moet worden dienen vooraf op de agenda opgenomen te zijn.
4. Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich hierover schriftelijk hebben uitgesproken.
5. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt en de volgende bestuursvergadering besproken en vastgesteld en getekend door voorzitter en secretaris.
Artikel 7. Algemene Leden Vergadering (ALV).
1. De Algemene Leden Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
2. Ieder lid heeft op de ALV één stem.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4. Leden jonger dan 18 jaar stemmen middels hun wettelijke vertegenwoordiger.
5. Tenminste één maal per jaar – binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt er een ALV uitgeschreven.
6. De oproep voor de ALV wordt door het bestuur gedaan en verzorgd.
7. Deze oproep kan per convocatie ,nieuwsbrief, website of in de plaatselijke krant. Hierbij dient te worden aangegeven wat de onderwerpen zijn (agendapunten).
8. De termijn is minimaal veertien dagen.
9. Er wordt door het bestuur verantwoording afgelegd: jaarverslagen van penningmeester en secretaris.
10. Zo nodig een verkiezing van een nieuw bestuurslid.
11. Leden kunnen tot de dag voor de vergadering schriftelijk voorstellen indienen bij de secretaris.
12. Het bestuur is verplicht een ALV uit te schrijven als minimaal 10% van de leden hiertoe verzoekt. De termijn moet binnen vier weken liggen tussen het schriftelijke verzoek van die leden en de te plannen datum.
5
Indien het bestuur geen gehoor geeft kunnen genoemde leden zelf een oproep plaatsen in de krant tot het houden van een Bijzondere ALV. Er dienen acht dagen te liggen tussen oproeping en datum van de vergadering. De vergadering voorziet dan zelf in haar leiding.
De daar te nemen besluiten zijn rechtsgeldig.
Artikel 8. Geldmiddelen.
1. Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- Inschrijfgelden van de leden;
- Contributie van leden;
- Erfstellingen alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving;
- Legaten en schenkingen;
2. De leden betalen contributie die door de ALV wordt vastgesteld – op geleide van een voorstel van het bestuur.
3. Kinderen die al lid zijn, betalen bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd geen inschrijfgeld.
4. Het bestuur legt elk jaar in de ALV verantwoording af van financieel beheer.
5. Als de leden op de ALV akkoord zijn wordt er decharge verleend.
6. Voorzitter en penningmeester tekenen het verslag en alleen getekende verslagen zijn rechtsgeldig.
Artikel 9. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar is in alle gevallen gelijk aan het boekjaar.
Artikel 10. Commissies.
1. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden en één reserve lid.
2. De ALV is bevoegd om indien nodig meerder commissies in te stellen en daarvoor leden te benoemen uit haar midden.
Artikel 11. Stemmingen.
1. De geldigheid van de stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de vergadering. Meerderheid van stemmen wordt vastgesteld op basis van de presentielijst. Deze lijst is richtinggevend voor het aantal aanwezigen.
2. Alle besluiten genomen in bestuursvergaderingen of de ALV zijn geldig op basis van de meerderheid van stemmen (presentielijst).
3. Mondeling stemmen is toegestaan maar zodra het over personen gaat dient dit schriftelijk te gebeuren.
4. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht verworpen te worden.
6
5. Besluiten over personen en andere kwesties worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Indien dit niet wordt verkregen dan wordt er een tweede stemming houden.
Is er dan nog geen meerderheid dan beslist het lot.
Artikel 12. Huishoudelijk Reglement.
1. Alle zaken in het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de Statuten en de Nederlandse Wet.
2. Voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement dienen vermeld ter worden op de agenda van de ALV.
3. In het Huishoudelijk Reglement dat vastgesteld wordt in de ALV worden onder andere geregeld:
- Uitvoeringszaken
- Pakket van dienstverlening;
- Detaillering taken bestuur;
- Huishoudelijke zaken;
- Facilitaire zaken;
- Zaken waarvan het niet verplicht is deze statutair te regelen.
Artikel 13. Statutenwijziging
1. In de ALV kan alleen tot een statutenwijziging worden besloten als twee/derde van de meerderheid van de aanwezige leden haar stem hierover uitbrengt.
2. In ieder geval dient een voorstel tot wijziging opgenomen te zijn op de agenda van de ALV.
3. De wijzigingen zijn rechtsgeldig en treden in werking nadat de notariële akte is opgemaakt en gepasseerd.
Artikel 14. Opheffing van de vereniging.
1. Opheffing kan plaatsvinden op voorstel van het bestuur.
2. Opheffing kan ook plaatsvinden op verzoek van drie-vierde (3/4) van de leden.
3. Dit alles omschreven en geagendeerd voor een ALV.
4. Minimaal dient twee-derde (2/3) van de leden aanwezig te zijn en dient dus 2/4 van de leden in te stemmen met de opheffing.
5. Indien dit ervan komt moeten ook vereffenaars worden aangewezen in deze ALV.
6. Vereffenaars zijn verantwoordelijk voor het liquideren van de activa en het voldoen van de passiva.
7. Het saldo dat overblijft na liquidatie dient te worden aangewend voor een doel dat recht doet aan het doel van de vereniging.
8. Indien deze situatie ontstaat dient overal bij te staan tijdens de afwikkeling – “”in liquidatie””.
9. Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor om – indien zij daarvoor dringende redenen heeft - de mogelijkheid te onderzoeken om zich aan te
7
sluiten bij een andere vereniging. In dit uitzonderlijke geval zal dezelfde procedure gevolgd worden als bij punt 1 tot en met 4 hierboven genoemd.
Artikel 15. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin zowel de Statuten, het Huishoudelijk Reglement dan wel de Wet niet voorziet beslist het bestuur.
Bovendien wordt van een ieder verwacht naar eer en geweten te handelen en het doel van de vereniging “”elke overledene een waardig afscheid bieden”” te respecteren. Daarnaast wordt van een ieder normaal menselijk denken en handelen verwacht. .
Aldus besproken met het bestuur op dinsdag 6 november 2018 in de aula van de vereniging.
Vervolgens vastgesteld in de ALV van 16 april 2019
Datum:
Plaats:
Handtekening:
……………………………….. …………………………..
Voorzitter Secretaris
Statuten opgesteld door mr. Joke G. Verweij
in opdracht van het bestuur, najaar 2018
Versie 001-2018 (brondocument)
1
Statuten
2
STATUTEN
Artikel 1. Naam – Zetel – Duur.
1. De vereniging draagt de naam Uitvaartvereniging Emmer Compascuum en omstreken, hierna te noemen “”uitvaartvereniging”.
2. De vereniging is gevestigd te Emmen.
3. Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Emmen en omliggende gemeenten (Emmer Compascuum valt onder de gemeente Emmen).
Artikel 2. Doel.
1. Het doel en de grondslag van de vereniging is om op basis van vrijwilligheid en solidariteit een waardige uitvaart te verzorgen voor een lid. De uitvaart moet recht doen aan de levenswijze van de overledene.
2. Daarbij heeft de vereniging een lokaal karakter en wordt er gewerkt zonder winstbejag. De vereniging behaalt dit doel door te voorzien in:
a. Zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
b. Het beschikbaar stellen van personeel, aula, materiaal en andere benodigde zaken om de uitvaart mogelijk te maken;
c. Samenwerking met andere verenigingen en niet commerciële instellingen;
d. Het verzamelen van gelden om dit mogelijk te maken;
e. Een beleid te voeren dat recht doet aan het doel van de vereniging.
3. De vereniging beoogt NIET het maken van winst.
Artikel 3. Lidmaatschap.
1. De vereniging bestaat uit leden.
2. Lidmaatschap is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. Een leeftijd vanaf 18 (achttien ) jaar en woonachtig in het werkgebied;
b. Een lid jonger dan 18 jaar waarbij een ouder lid is en hem of haar aanmeldt;
c. Een lid jonger dan 18 jaar waarbij één ouder lid is geweest maar is overleden. Aanmelding is mogelijk met een bewijs van de wettelijk vertegenwoordiger dan wel voogd.
3. Aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
4. Het lidmaatschap gaat in na betaling van inschrijfgeld en contributie.
5. Overlijden van een lid dient gemeld te worden op telefoonnummer
0800-0242526.Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding is dit de wijze waarop er gehandeld dient te worden bij overlijden.
3
Artikel 4. Beëindigen lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van een lid;
b. Door opzegging van een lid;
c. Door opzegging door de vereniging;
2. Een lid kan opzeggen:
a. Schriftelijk;
b. Vóór 30 november van het lopende kalenderjaar;
c. Bij het bestuur van de vereniging.
Het lidmaatschap kent alleen kalenderjaren bij leven.
3. Het bestuur kan een lidmaatschap beëindigen indien:
a. Een lid handelt in strijd met de geldende regels (statuten);
b. Zijn verplichtingen (betalingen) niet nakomt.
Er worden twee aanmaningen gestuurd in het lopende jaar. Na 1 jaar niet betalen wordt het lidmaatschap beëindigd. (onder één jaar wordt verstaan en boekjaar).
c. Zich negatief uitlaat over de vereniging en haar bestuur.
Het bestuur dient dit schriftelijk met opgaaf van reden te melden.
Het royement gaat in op de dag van het besluit. De geroyeerde kan bezwaar aantekenen bij de Algemene Leden Vergadering.
Artikel 5. Bestuur.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. De ALV bepaalt het aantal bestuursleden. Altijd een oneven aantal.
2. De bestuursleden worden benoemd door de ALV voor een periode van 3 (drie) jaar en zijn daarna herkiesbaar voor drie jaar.
3. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld dat jaarlijks wordt bijgewerkt.
4. Bestuursleden zijn geen personeelslid en hebben geen commerciële belangen in dit taakveld. Ze werken belangeloos en onafhankelijk.
5. Het bestuur kiest uit haar midden een Dagelijks Bestuur (DB). In het DB hebben voorzitter, secretaris en penningmeester zitting.
6. Het DB bereidt bestuursvergaderingen voor en voert besluiten van de bestuursvergaderingen uit. Het voltallige bestuur beslist voor welke taken het DB mandaat heeft. Dit heeft tot doel efficiënt te kunnen besturen en uitvoeren.
7. Het bestuur kan voor elke vacature in het bestuur een voordracht maken met zo mogelijk twee namen.
Bestuursleden treden af als het rooster van aftreden dit aangeeft.
4
Artikel 6. Taken bestuur.
1. Het bestuur van de vereniging is belast met:
- Het besturen van de vereniging;
- De leiding van de vereniging;
- Het beheer van de vereniging;
- Het uitvoeren van de besluiten van de ALV;
- Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
- Het sluiten van overeenkomsten met derden:
- Het huren of verhuren van de aula. De aula is bezit van de Stichting.
- De Stichting is bekend onder nummer KvK: 41019412
MITS voor alle belangrijke zaken toestemming is verkregen van de ALV dan wel het voltallige bestuur akkoord is.
2. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen dienen tenminste de helft van de leden aanwezig te zijn.
3. Zaken waarover gestemd moet worden dienen vooraf op de agenda opgenomen te zijn.
4. Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich hierover schriftelijk hebben uitgesproken.
5. Van elke bestuursvergadering worden notulen gemaakt en de volgende bestuursvergadering besproken en vastgesteld en getekend door voorzitter en secretaris.
Artikel 7. Algemene Leden Vergadering (ALV).
1. De Algemene Leden Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
2. Ieder lid heeft op de ALV één stem.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4. Leden jonger dan 18 jaar stemmen middels hun wettelijke vertegenwoordiger.
5. Tenminste één maal per jaar – binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt er een ALV uitgeschreven.
6. De oproep voor de ALV wordt door het bestuur gedaan en verzorgd.
7. Deze oproep kan per convocatie ,nieuwsbrief, website of in de plaatselijke krant. Hierbij dient te worden aangegeven wat de onderwerpen zijn (agendapunten).
8. De termijn is minimaal veertien dagen.
9. Er wordt door het bestuur verantwoording afgelegd: jaarverslagen van penningmeester en secretaris.
10. Zo nodig een verkiezing van een nieuw bestuurslid.
11. Leden kunnen tot de dag voor de vergadering schriftelijk voorstellen indienen bij de secretaris.
12. Het bestuur is verplicht een ALV uit te schrijven als minimaal 10% van de leden hiertoe verzoekt. De termijn moet binnen vier weken liggen tussen het schriftelijke verzoek van die leden en de te plannen datum.
5
Indien het bestuur geen gehoor geeft kunnen genoemde leden zelf een oproep plaatsen in de krant tot het houden van een Bijzondere ALV. Er dienen acht dagen te liggen tussen oproeping en datum van de vergadering. De vergadering voorziet dan zelf in haar leiding.
De daar te nemen besluiten zijn rechtsgeldig.
Artikel 8. Geldmiddelen.
1. Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- Inschrijfgelden van de leden;
- Contributie van leden;
- Erfstellingen alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving;
- Legaten en schenkingen;
2. De leden betalen contributie die door de ALV wordt vastgesteld – op geleide van een voorstel van het bestuur.
3. Kinderen die al lid zijn, betalen bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd geen inschrijfgeld.
4. Het bestuur legt elk jaar in de ALV verantwoording af van financieel beheer.
5. Als de leden op de ALV akkoord zijn wordt er decharge verleend.
6. Voorzitter en penningmeester tekenen het verslag en alleen getekende verslagen zijn rechtsgeldig.
Artikel 9. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar is in alle gevallen gelijk aan het boekjaar.
Artikel 10. Commissies.
1. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden en één reserve lid.
2. De ALV is bevoegd om indien nodig meerder commissies in te stellen en daarvoor leden te benoemen uit haar midden.
Artikel 11. Stemmingen.
1. De geldigheid van de stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de vergadering. Meerderheid van stemmen wordt vastgesteld op basis van de presentielijst. Deze lijst is richtinggevend voor het aantal aanwezigen.
2. Alle besluiten genomen in bestuursvergaderingen of de ALV zijn geldig op basis van de meerderheid van stemmen (presentielijst).
3. Mondeling stemmen is toegestaan maar zodra het over personen gaat dient dit schriftelijk te gebeuren.
4. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht verworpen te worden.
6
5. Besluiten over personen en andere kwesties worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Indien dit niet wordt verkregen dan wordt er een tweede stemming houden.
Is er dan nog geen meerderheid dan beslist het lot.
Artikel 12. Huishoudelijk Reglement.
1. Alle zaken in het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de Statuten en de Nederlandse Wet.
2. Voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement dienen vermeld ter worden op de agenda van de ALV.
3. In het Huishoudelijk Reglement dat vastgesteld wordt in de ALV worden onder andere geregeld:
- Uitvoeringszaken
- Pakket van dienstverlening;
- Detaillering taken bestuur;
- Huishoudelijke zaken;
- Facilitaire zaken;
- Zaken waarvan het niet verplicht is deze statutair te regelen.
Artikel 13. Statutenwijziging
1. In de ALV kan alleen tot een statutenwijziging worden besloten als twee/derde van de meerderheid van de aanwezige leden haar stem hierover uitbrengt.
2. In ieder geval dient een voorstel tot wijziging opgenomen te zijn op de agenda van de ALV.
3. De wijzigingen zijn rechtsgeldig en treden in werking nadat de notariële akte is opgemaakt en gepasseerd.
Artikel 14. Opheffing van de vereniging.
1. Opheffing kan plaatsvinden op voorstel van het bestuur.
2. Opheffing kan ook plaatsvinden op verzoek van drie-vierde (3/4) van de leden.
3. Dit alles omschreven en geagendeerd voor een ALV.
4. Minimaal dient twee-derde (2/3) van de leden aanwezig te zijn en dient dus 2/4 van de leden in te stemmen met de opheffing.
5. Indien dit ervan komt moeten ook vereffenaars worden aangewezen in deze ALV.
6. Vereffenaars zijn verantwoordelijk voor het liquideren van de activa en het voldoen van de passiva.
7. Het saldo dat overblijft na liquidatie dient te worden aangewend voor een doel dat recht doet aan het doel van de vereniging.
8. Indien deze situatie ontstaat dient overal bij te staan tijdens de afwikkeling – “”in liquidatie””.
9. Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor om – indien zij daarvoor dringende redenen heeft - de mogelijkheid te onderzoeken om zich aan te
7
sluiten bij een andere vereniging. In dit uitzonderlijke geval zal dezelfde procedure gevolgd worden als bij punt 1 tot en met 4 hierboven genoemd.
Artikel 15. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin zowel de Statuten, het Huishoudelijk Reglement dan wel de Wet niet voorziet beslist het bestuur.
Bovendien wordt van een ieder verwacht naar eer en geweten te handelen en het doel van de vereniging “”elke overledene een waardig afscheid bieden”” te respecteren. Daarnaast wordt van een ieder normaal menselijk denken en handelen verwacht. .
Aldus besproken met het bestuur op dinsdag 6 november 2018 in de aula van de vereniging.
Vervolgens vastgesteld in de ALV van 16 april 2019
Datum:
Plaats:
Handtekening:
……………………………….. …………………………..
Voorzitter Secretaris
Statuten opgesteld door mr. Joke G. Verweij
in opdracht van het bestuur, najaar 2018
Versie 001-2018 (brondocument)