Algemene ledenvergadering 2016

19-04-2016 20:00

Agenda ledenvergadering 19-04-2016 om 20.00 uur aan de Doumalaan 1 te Emmer-Compascuum

 Opening voorzitter
 Ingekomen stukken
 Verslag secretaris
 Verslag kascontrole
 Benoeming kascontrole
 Verslag penningmeester
 Voorstel contributie en vergoedingspakket
 Bestuursverkiezing;
Aftredend: K. Trip
Herkiesbaar: B. Smit en H. van der Heide
Tegenkandidaten aanmelden bij secretaris, Middenweg W.Z. 12, 7881 XD,
Emmer-Compascuum. Tel. 0591-351717 Mob. 06-52261249 of 20 minuten
voor aanvang vergadering
 Rondvraag